Government

Mayor & City Council

 

Mayor Riley 2015
 
  Chris Riley
Mayor
Biography
(210) 684-1391 ext. 218
mayorriley@leonvalleytexas.gov 
Benny Martinez 2015

 


Benny Martinez
Mayor Pro Tem
Council Place 4
Biography 
b.martinez@leonvalleytexas.govDavid Edwards 2015  


David Edwards

Council Place 1
d.edwards@leonvalleytexas.gov

 Belinda Ealy 2016  


Belinda Ealy
Council Place 2
b.ealy@leonvalleytexas.gov

Monica Alcocer 2015  


Monica Alcocer

Council Place 3
Biography
m.alcocer@leonvalleytexas.gov
dj  
David Jordan
Council Place 5
Biography
d.jordan@leonvalleytexas.gov